Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Papritmas nuk mund të përdorni butonin e kthimit
Vizitor | Digital elektronike 2017-07-10
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-07-11
Organike keni pyetje apo vend ku sinjali juaj nuk është e mirë, ose duke ndryshuar kartën për telefonin celular
Ose ju dëshironi të instaloni antena telefonit celular duhet të jetë çelësi brenda ah pista, të gjejnë një mësues për të ndihmuar ju të riparuar çmontimit telefoni fshij


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A