Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Telefoni Apple si për të kontrolluar periudhës së garancisë
Vizitor | Digital elektronike 2017-07-10
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-07-11
Serial Number F78L55TBFNDD
IME: 357991052961942
ICCD: 89860005123476867037

Modeli Device iPhone   5c
Device numrin serial F78L55TBFNDD
gjendje aktive është aktivizuar
Statusi garanci ka skaduar
Statusi mbështetja Phone ka skaduar
bimore kineze të prodhimit
koha e prodhimit fillon 2013-07-29
koha e prodhimit përfundon 2013-08-04
 


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A