Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Submit pyetje
Kërko
rrjetit kompjuterik - Digital elektronike - natyrisht - histori - jetë - lojë - sportiv - figurë - argëtim - Leisure hobi - Kultura dhe Arti - Community - Shkenca Edukimi - Shëndetësia - Ekonomi dhe Menaxhim - bujqësi - makineri - fe - ushtarak - emocion - rajon - kategori të tjera -
Ka një bandë e copa zezë dhe e bardhë, e sunspots Albino 2 herë, secili duke marrë katër copë, tre albino. Pas disa herë, Bai Zaigang të mirë
Vizitor | Leisure hobi 2017-07-10
[Submit pyetje ]
Unë duhet të përgjigjen - Vizitor | Hyrje

Foto :
Lloj :|jpg|gif|jpeg|png| , Bajt <1024KB
| Kontrolloni kodin :
Të gjithë Përgjigjet - 1
Vizitor - Përgjigjet 2017-07-11
Duke përdorur zgjidhje ekuacion, lejohen të përdorin y, z, x mësohen vetëm

X është vendosur pemë Albino, atëherë, sunspots është pemë 2x,

(2x-16) ÷ 4 = x ÷ 3
3 (2x-16) = 4x
6x-48 = 4x
2x = 48
x = 24

Sunspots është, 24 x 2 = 48 Ke.


Copyright @2017 GQAQA Q dhe A