عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
- شبکه کامپیوتری - دیجیتال الکترونیکی - به طور طبیعی - تاریخ - زندگی - بازی - ورزشی - شکل - سرگرمی - سرگرمی های اوقات فراغت - فرهنگ و هنر - اجتماع - آموزش علوم - بهداشت و درمان - اقتصاد و مدیریت - کشاورزی - دستگاه - دین - نظامی - هیجانی - منطقه - دیگر دسته
360 ابر دیسک توجه: خطای پخش فایل موسیقی و "؛. همچنین یک فایل موسیقی، دیگر فایل های MP3 می تواند پخش شود. چه چیزی می تواند دلیل؟
10-07-2017 شبکه کامپیوتری | مهمان
[ارسال درخواست ]
مهمان | ورود به سیستم - من برای پاسخ به

:تصویر
KB1024>بایت , |jpg|gif|jpeg|png|:نوع
:بررسی کد |
همه پاسخ - 1
11-07-2017مهمان - پاسخ
زمانی که ذخیره سازی ممکن است ناقص


GQAQA پرسش و پاسخ 2017@ حق طبع و نشر