عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
- شبکه کامپیوتری - دیجیتال الکترونیکی - به طور طبیعی - تاریخ - زندگی - بازی - ورزشی - شکل - سرگرمی - سرگرمی های اوقات فراغت - فرهنگ و هنر - اجتماع - آموزش علوم - بهداشت و درمان - اقتصاد و مدیریت - کشاورزی - دستگاه - دین - نظامی - هیجانی - منطقه - دیگر دسته
گرانویل شهرستان در حال حاضر شب پنبه
07-07-2017 سرگرمی های اوقات فراغت | مهمان
[ارسال درخواست ]
مهمان | ورود به سیستم - من برای پاسخ به

:تصویر
KB1024>بایت , |jpg|gif|jpeg|png|:نوع
:بررسی کد |
همه پاسخ - 1
08-07-2017مهمان - پاسخ
پنبه را می توان به بهار و پاییز تقسیم شده است. اگرچه بهار مطبوعات است کمی دیر، اما نه در اواخر تابستان گفت، به طوری که ارقام انتخاب شده می تواند کاشته شده است.


GQAQA پرسش و پاسخ 2017@ حق طبع و نشر